Phân bổ hơn 1.000 tỷ đồng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương và vốn nước ngoài

T.C |

UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2018 cho các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện các công trình, dự án với tổng số tiền 522 tỷ đồng. Đồng thời quyết định hoàn trả ngân sách trung ương 96 tỷ đồng và thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh hơn 49,4 tỷ đồng. Nguồn vốn này để thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng; phát triển kinh tế thủy sản, lâm nghiệp bền vững; tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo; đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển hệ thống y tế địa phương; phát triển du lịch, công nghệ thông tin và đối ứng dự án ODA.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 cho các dự án, với gần 490 tỷ đồng; đồng thời thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh số tiền 30 tỷ đồng đã được UBND tỉnh tạm ứng cho UBND huyện Phú Ninh để thực hiện dự án kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Phú Ninh.

T.C