Phấn đấu mỗi năm xây dựng từ 4 - 6 sản phẩm du lịch

BẢO NGUYÊN |

Chương trình hành động về du lịch của tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, đến năm 2020, xây dựng khoảng 30 sản phẩm du lịch có chất lượng cao, trong đó phấn đấu mỗi năm xây dựng 4 - 6 sản phẩm du lịch theo quy hoạch phát triển du lịch Quảng Nam. Đồng thời, đến năm 2020, hỗ trợ xây dựng 10 - 15 thương hiệu cho loại hình du lịch tiêu biểu gắn với các địa phương, doanh nghiệp; đến năm 2015, hơn 70% và đến năm 2020, 100% đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch được bồi dưỡng kiến thức về du lịch; triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động phát triển du lịch, chương trình kích cầu du lịch, liên kết phát triển du lịch…

UBND tỉnh đề ra các giải pháp như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và sự phối hợp với các cơ quan, ban ngành, cộng đồng… trong triển khai chương trình hành động về du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế trong đầu tư hạ tầng du lịch…

BẢO NGUYÊN