Phân loại và đặt số hiệu hệ thống đường cho 227 tuyến đường ĐH

LÂM NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa đồng ý phân loại và đặt số hiệu hệ thống đường huyện (ĐH) cho 227 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 1.991km, thuộc 16 huyện trong tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ, bảo trì, đảm bảo giao thông các tuyến đường huyện trên địa bàn; lập quy hoạch, kế hoạch để đầu tư cải tạo, nâng cấp, nâng cao chất lượng hệ thống đường huyện. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ, bảo trì để các địa phương thực hiện, cập nhật tình hình phát triển và các biến động của hệ thống đường huyện, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp. Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương hạch toán, theo dõi biến động tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện, hướng dẫn UBND các huyện cân đối ngân sách, bố trí nguồn vốn sự nghiệp giao thông hàng năm để thực hiện công tác quản lý, bảo trì. Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ việc quản lý, bảo trì, đảm bảo giao thông các tuyến đường huyện trên địa bàn.

LÂM NGUYÊN