Phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh và giao Sở Công Thương chủ trì, cùng các sở, ban, ngành, địa phương, Hội Bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi NTD thực hiện các nội dung của kế hoạch. Đó là, xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày quyền của NTD Việt Nam ở Quảng Nam; tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD; xây dựng và kết nối tư vấn, hỗ trợ NTD tại Hội Bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh và Sở Công Thương; thành lập các tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi NTD; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; triển khai chương trình doanh nghiệp vì NTD và các hoạt động phát triển về bảo vệ quyền lợi NTD khác…

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020 bảo đảm tối thiểu 20% cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi NTD; 30% huyện, thị xã, thành phố thành lập được hội bảo vệ quyền lợi NTD cấp huyện. Đặc biệt, bảo đảm 100% các khiếu nại, yêu cầu của NTD được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi NTD và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trong đó, tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt hơn 90% vụ việc được tiếp nhận.

CHÂU NỮ