Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Núi Thành đến năm 2030

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Núi Thành giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, đô thị Núi Thành được xác định bao gồm 5 khu vực phát triển đô thị: khu vực cải tạo đô thị, khu vực phát triển đô thị mở rộng, khu vực tái thiết đô thị, khu vực bảo tồn đô thị và khu vực có chức năng chuyên biệt. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị Núi Thành giai đoạn 2018 - 2030 khoảng hơn 206.720 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2018 - 2020 khoảng 4.249 tỷ đồng. Theo quan điểm của UBND tỉnh, định hướng phát triển đô thị Núi Thành thành trung tâm chính trị, hành chính và văn hóa của huyện Núi Thành đồng thời là trung tâm phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - tài chính của Khu kinh tế mở Chu Lai.

VĂN PHIN