Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn đến năm 2020

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quan điểm của chương trình là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh thương mại - dịch vụ, công nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát triển nông nghiệp đô thị và xây dựng nông thôn mới. Mở rộng không gian đô thị; nâng cao chất lượng đô thị; kiểm soát môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng thời, sử dụng đất đúng quy hoạch, theo hướng tiết kiệm phát huy hiệu quả.

Bao gồm: Các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị theo từng giai đoạn 5 năm; các chỉ tiêu phấn đấu đạt theo từng năm trong giai đoạn đầu (2016 - 2020); danh mục, lộ trình đầu tư các khu vực phát triển đô thị; đề xuất khu vực phát triển đô thị ưu tiên đầu tư giai đoạn đầu (2016 - 2020). Dự kiến tổng kinh phí đầu tư phát triển đô thị Tam Kỳ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2030 khoảng 30.261 tỷ đồng; trong đó dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016-2020 khoảng 11.818 tỷ đồng.

PHÚC LÂM