Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cầu Giao Thủy

CÔNG TÚ |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Giao Thủy (giai đoạn I) bắc qua sông Thu Bồn, nối 2 huyện Đại Lộc và Duy Xuyên.

Quyết định yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trình tự, hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu. UBND các huyện Đại Lộc và Duy Xuyên chịu trách nhiệm tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng kế hoạch. UBND tỉnh cũng lưu ý công trình chỉ được khởi công khi đảm bảo mặt bằng thi công. Các sở Kế hoạch - đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng và các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

CÔNG TÚ