Phê duyệt phương án giá nước sạch do nhà máy nước Phú Ninh cung cấp

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt giá, phương án giá nước sạch do Công ty CP BOO nhà máy nước Phú Ninh cung cấp trên địa bàn Quảng Nam.

Theo đó, đơn giá nước sạch sinh hoạt đối với hộ gia đình trước ngày 1.1.2018 tại TP.Tam Kỳ, Hội An là 6.400 đồng/m3; tại huyện Núi Thành: 5.800 đồng/m3; các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn: 5.700 đồng/m3; huyện Phú Ninh: 5.100 đồng/m3. Sau ngày 1.1.2018, các TP.Tam Kỳ, Hội An: 7.100 đồng/m3, huyện Núi Thành: 6.500 đồng/m3, các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn: 6.400 đồng/m3, huyện Phú Ninh: 5.700 đồng/m3.

Phương án giá tối đa đối với các đối tượng sử dụng nước còn lại sau ngày 1.1.2018 gồm nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp tại TP.Tam Kỳ, Hội An, huyện Núi Thành: 9.888 đồng/m3, tại các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn: 9.663 đồng/m3, huyện Phú Ninh: 9.326 đồng/m3. Nước dùng cho sản xuất tại TP.Tam Kỳ, Hội An: 11.011 đồng/m3, tại huyện Núi Thành: 10.899 đồng/m3, các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn: 10.337 đồng/m3 và huyện Phú Ninh: 9.214 đồng/m3. Nước dùng cho kinh doanh, dịch vụ tại TP.Tam Kỳ, Hội An: 12.135 đồng/m3, huyện Núi Thành: 12.023 đồng/m3, các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn: 11.348 đồng/m3 và huyện Phú Ninh: 10.337 đồng/m3.

VĂN PHIN