Phối hợp triển khai thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Q.CHÂU |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin - truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 của Quốc hội trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, trong từng cơ quan, đơn vị để nhân dân, cán bộ, công chức biết, thực hiện các yêu cầu theo quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, VAMC.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan; Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi tổ chức tín dụng, VAMC thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 của Quốc hội.

Sở Kế hoạch - đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì cùng Sở Tài chính, các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án bố trí vốn để thanh toán nợ đầu tư xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh, báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Đồng thời hướng dẫn, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bố trí nguồn vốn trong kế hoạch hằng năm để thanh toán nợ đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp.

Q.CHÂU