Quảng Nam cần 3.598 tỷ đồng để thực hiện các dự án ODA

LINH CHI |

Sở KH-ĐT cho biết, giai đoạn 2014 - 2016 Quảng Nam cần gần 3.598 tỷ đồng để thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh, trong đó vốn đối ứng là 638,545 tỷ đồng.

Dự kiến kế hoạch năm 2014, tổng nhu cầu vốn thực hiện các dự án ODA hơn 1.340 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 433,411 tỷ đồng. Theo Sở KH-ĐT, nhu cầu nguồn vốn đối ứng thực hiện các dự án trong năm 2014 là rất lớn, chủ yếu thanh toán các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng và tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án mới như: thu gom xử lý nước thải và thoát nước TP.Tam Kỳ, phát triển thành phố loại II - tiểu dự án TP.Tam Kỳ... Tuy nhiên, nguồn thu nội địa hằng năm chưa đảm bảo 50% so với tổng mức chi của tỉnh, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn bổ sung từ ngân sách trung ương nên không đảm bảo nguồn để đối ứng các dự án ODA. Để tạo điều kiện cho địa phương về nguồn vốn cân đối triển khai thực hiện các dự án ODA trên địa bàn theo hiệp định đã ký kết, UBND tỉnh vừa đề nghị Bộ KH-ĐT tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ theo mức 90% vốn đối ứng cho một dự án.

LINH CHI