Quảng Nam là một trong 12 địa phương điểm thực hiện OCOP quốc gia

VĂN SỰ - XUÂN HIỀN |

Chiều qua 6.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Năm 2018, tổng kinh phí triển khai Chương trình OCOP Quảng Nam hơn 19,6 tỷ đồng. Tỉnh đã ban hành định mức, nội dung thực hiện chương trình; xây dựng, triển khai chu trình OCOP thường niên, bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng tạm thời. Đồng thời triển khai phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018 với 35 sản phẩm thuộc 7 nhóm ngành hàng của 33 chủ thể trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố... Năm 2019, Quảng Nam định hướng tiếp tục nâng cấp, củng cố, phát triển các sản phẩm đã tham gia phương án thí điểm năm 2018; hỗ trợ phát triển, nâng cấp khoảng 90 sản phẩm mới, sản phẩm đã có, phấn đấu có ít nhất 80% số sản phẩm đạt 3 sao trở lên; củng cố, nâng cấp, thành lập mới ít nhất 20 tổ chức kinh tế; xây dựng, nâng cấp 4 - 6 điểm bán hàng OCOP và 2 - 3 trung tâm OCOP cấp huyện...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, từ năm 2019, Quảng Nam là một trong 12 địa phương cấp tỉnh được Bộ NN&PTNT lựa chọn chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình OCOP quốc gia. Do đó, đề nghị các ban ngành địa phương cùng vào cuộc tham gia đẩy mạnh chương trình; khẩn trương xây dựng trung tâm OCOP khu vực tại Hội An, giúp các chủ thể OCOP mở rộng và vươn đến các thị trường lớn hơn; đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để người dân tiếp cận cơ chế hỗ trợ khi tham gia OCOP. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người hiểu về vai trò, ý nghĩa, mục đích của Chương trình OCOP, từ đó tích cực tham gia thực hiện. Đồng thời tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy chương trình này phát triển mạnh, mang lại hiệu quả cao và bền vững... Dịp này, UBND tỉnh trao Giấy công nhận cho 11 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao và 4 sản phẩm xếp hạng  4 sao.

VĂN SỰ - XUÂN HIỀN