Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh

N.BẢO |

UBND tỉnh vừa ban hành về khu vực cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (trừ các khu vực UBND tỉnh đã ban hành quy định cấp phép xây dựng có thời hạn riêng) trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định, việc cấp phép xây dựng có thời hạn phải thực hiện theo đúng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18.6.2014. Trong đó lưu ý, phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; hoặc phù hợp với chức năng công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ hiện tại theo hiện trạng và quyền sử dụng đất hợp pháp. Chủ đầu tư phải có cam kết bằng văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn về việc chịu trách nhiệm tự phá dỡ công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn. Nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ. Quy định nêu trên có hiệu lực từ ngày 15.9.

N.BẢO