Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư ở Quảng Nam

BẢO NGUYÊN |

Theo quy định của UBND tỉnh về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư và cam kết tiến độ thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Theo quy định này, việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở bản cam kết thực hiện dự án được ký kết giữa nhà đầu tư và cơ quan ký bản cam kết thực hiện một số dự án quy định. Khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Quảng Nam, nhà đầu tư phải ký bản cam kết thực hiện dự án bao gồm: nội dung ký quỹ và cam kết tiến độ, làm cơ sở để theo dõi tình hình triển khai dự án và xử lý nếu vi phạm nội dung đã cam kết. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần. Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%; phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%  và phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.

BẢO NGUYÊN