Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3117/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện. Đối với các công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, sẽ thẩm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế so với yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật; thẩm tra sự phù hợp của thiết kế với các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình cũng như mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của các kết cấu chịu lực của công trình và các yêu cầu về an toàn khác. Đối với các công trình sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ngân sách nhà nước, công trình sử dụng vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, công trình đầu tư bằng vốn xây dựng cơ bản tập trung, công trình được đầu tư theo hình thức: xây dựng - chuyển giao (BT), xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp tác công - tư (PPP) và những công trình đầu tư bằng những nguồn vốn hỗn hợp khác, phải thẩm tra sự phù hợp của thiết kế so với thiết kế cơ sở hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt.

PHÚC LÂM