Quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Chỉ thị nêu rõ: yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2015 - 2016 của từng sở, ngành, địa phương; văn bản hoàn thành gửi về Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trước ngày 15.8.2015 để báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Chỉ thị yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và xem nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, địa phương mình.

UBND tỉnh cũng yêu cầu rút ngắn hơn nữa thời gian đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, cấp điện sản xuất và các thủ tục khác để các dự án đầu tư sớm đi vào hoạt động. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư; nghiên cứu xây dựng cơ chế “một cửa liên thông” hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trên cổng thông tin các sở, ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố. Các địa phương, sở, ban ngành cần công khai, minh bạch thủ tục đầu tư, kinh doanh, các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành; thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác khảo sát địa điểm, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, thái độ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc của cán bộ chuyên môn liên quan đến dự án đầu tư. Trường hợp chậm trễ thường xuyên hoặc thái độ không đúng mực bị phản ánh nhiều lần phải kiên quyết xử lý kỷ luật hoặc điều chuyển bố trí công tác khác.

BẢO NGUYÊN