Ra mắt Công ty CP Công trình công cộng Hội An

    QUỐC HẢI |

Vừa qua, với sự chứng kiến của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh, TP.Hội An đã bàn giao Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Hội An cho Công ty CP Công trình công cộng Hội An và tổ chức lễ ra mắt công ty.

Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên lĩnh vực công ích tại Hội An, từ tháng 4.2011 đến nay, công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Hội An đã hoàn tất theo chủ trương của Chính phủ. Đến tháng 8 năm nay, đại hội cổ đông đã chính thức thành lập Công ty CP Công trình công cộng Hội An, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đại hội cũng đã thông qua định hướng sản xuất kinh doanh của công ty với tổng doanh thu từ 45,5 tỷ đồng năm 2013 tăng lên 65 tỷ đồng vào năm 2017, trong đó lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức từ 791 triệu đồng tăng lên trên 1,4 tỷ đồng. Về vốn điều lệ và cơ cấu nắm giữ cổ phần, ông Nguyễn Thanh Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An cho biết, số cổ phần phát hành lần đầu được bán cho các nhà đầu tư như sau: tổng vốn điều lệ là 11,3 tỷ đồng, tương ứng với 1.130.000 cổ phần, trong đó cơ cấu nắm giữ là Nhà nước 51%, cán bộ công nhân viên 28,85%, nhà đầu tư chiến lược 10% và các cổ đông khác 10,15%. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo loại hình công ty cổ phần từ ngày 5.8.2013.

    QUỐC HẢI