Sẽ hoàn chỉnh cơ chế cho vay giải quyết việc làm

T.D |

Đó là một trong những ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại cuộc họp sáng qua 24.6, với các thành viên HĐQT chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam cho biết tổng nguồn vốn đến ngày 21.6.2015 đạt hơn 3.302 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt hơn 389 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt hơn 3.288,4 tỷ đồng với hơn 153.000 hộ còn dư nợ, tập trung nhiều nhất vào chương trình cho vay hộ cận nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, nông thôn và cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Tổng nợ quá hạn, nợ khoanh khoảng 9,484 tỷ đồng, chiếm 0,28%/tổng dư nợ và 3 phòng giao dịch (Phước Sơn, Hội An, Nam Trà My), 148 xã không có nợ quá hạn. Kế hoạch của ngân hàng trong quý III.2015 là sẽ đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn mới phân bổ và nguồn vốn thu hồi quay vòng, phấn đấu tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt từ 98% trở lên, xử lý nợ quá hạn, đến hạn, giữ vững chất lượng tín dụng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh, sẽ nhanh chóng chỉnh sửa hoàn tất cơ chế cho vay đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn dễ dàng; chỉ đạo các cấp huyện chưa bổ sung nguồn vốn từ ngân sách để lập quỹ cho vay trong năm 2015 và hoàn tất việc bổ sung chủ tịch UBND cấp xã vào ban đại diện cấp huyện theo chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

T.D