Tam Kỳ đầu tư xây dựng cơ bản hơn gấp đôi kế hoạch vốn 2018

A.SẮC |

Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 của Tam Kỳ là 250 tỷ đồng nhưng đến nay nguồn vốn thực hiện là 520 tỷ đồng, tăng gần 270 tỷ đồng, bằng 208% kế hoạch tỉnh giao. Lý do tăng vốn đầu tư so với kế hoạch là do nguồn hỗ trợ ngân sách tỉnh bổ sung để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình, dự án  trọng điểm, tăng thêm từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn chuyển quyền sử dụng đất, nguồn kết dư, sự nghiệp kinh tế…

Trong năm qua, nhiều công trình, dự án ở các lĩnh vực giáo dục, thể thao, giao thông, khu dân cư trên địa bàn đã hoàn thành, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội thành phố.

A.SẮC