Tam Kỳ thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước hơn 430 tỷ đồng

Q.SƠN - M.TẤN |

Theo báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội của UBND TP.Tam Kỳ, trong 6 tháng đầu năm 2014, kinh tế của thành phố đạt mức tăng trưởng khá, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt hơn 2.038 tỷ đồng, bằng 49,6% so với kế hoạch, tăng 19,4% so với cùng kỳ 2013; sản xuất nông nghiệp đạt 241 tỷ đồng, bằng 54,8% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ;  mức hàng hóa bán lẻ, dịch vụ đạt 3.619 tỷ đồng, bằng 53,8% kế hoạch, tăng 23,4 % so với cùng kỳ. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, thành phố thu ngân sách Nhà nước đạt 430,3 tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán tỉnh giao. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã mở 2 lớp đào tạo nghề cho 70 lao động phi nông nghiệp; giải quyết việc làm cho 2.522 lao động, đạt 56% kế hoạch.

Q.SƠN - M.TẤN