Tạm ứng 4 tỷ đồng chi trả tiền giải phóng mặt bằng tuyến ĐT611

CÔNG TÚ |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định tạm ứng cho UBND huyện Nông Sơn số tiền 4 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông ĐT611; lý trình  km29+00 - km37+603,51.

Cũng theo quyết định trên, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nông Sơn chịu trách nhiệm rà soát các đối tượng đã được phê duyệt để thực hiện chi trả đảm bảo đúng các quy định hiện hành và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán đảm bảo đúng pháp luật. Sở Kế hoạch - đầu tư phối hợp với Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn trong năm 2015 hoặc kế hoạch năm 2016 để hoàn ứng cho ngân sách tỉnh.

CÔNG TÚ