Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư

A.T |

UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương về công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Trong đó, lưu ý đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đầu tư, dự án đầu tư, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện, quản lý, kiểm soát tốt kế hoạch đầu tư, chi phí phù hợp theo quy định hiện hành, xử lý các vấn đề liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư phải đảm bảo đúng thời hạn, biểu mẫu, phụ lục, số liệu; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh văn bản kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các ngành, địa phương không thực hiện chế độ báo cáo.

A.T