Tăng cường công tác thu chi ngân sách nhà nước

BẢO NGUYÊN |

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015, bảo đảm cân đối thu chi ngân sách theo kế hoạch đã đề ra.

Công văn của UBND tỉnh nêu rõ: thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 theo các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh về một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015. Bên cạnh đó, cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuế, hải quan trong công tác quản lý, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả…

BẢO NGUYÊN