Tăng cường khắc phục tình trạng ô nhiễm trong sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản

PHÚC NGUYÊN |

Nhằm tăng cường kiểm soát, sớm khắc phục có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan. Cụ thể, trước ngày 30.6.2016,  Sở NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc sở tổ chức thống kê rà soát, phân loại về quy mô mức độ ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, nuôi  trồng chế biến thủy sản và sản xuất, chế biến khác trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản… Cũng với thời hạn trên, UBND các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức thống kê, rà soát, phân loại các cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn. Sở Tài nguyên - môi trường phối hợp tổ chức, thanh tra, kiểm tra chuyên đề, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền; công khai thông tin các hành vi vi phạm…

PHÚC NGUYÊN