Tập trung cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

T.LỘ |

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Quảng Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ có hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, tiến hành rà soát để tham mưu thay đổi cơ chế, chính sách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tập trung thực hiện việc rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp, cấp phép đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng và đào tạo lao động. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nghiên cứu xây dựng cơ chế “một cửa liên thông” hiện đại, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và duy trì tiếp doanh nghiệp theo định kỳ để giải quyết vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

T.LỘ