Tập trung vốn đầu tư 16 cụm công nghiệp

T.D |

Tin từ Sở Công Thương, năm 2014 sẽ tập trung vốn đầu tư vào 16 cụm công nghiệp (bao gồm cụm công nghiệp đang xây dựng và cụm công nghiệp mới). Việc phát triển các cụm công nghiệp này gắn với phát triển hệ thống đô thị, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, bảo đảm cân đối việc xây dựng kết cấu hạ tầng bên trong và ngoài hàng rào các khu vực này. Ngoài ra, sở cũng sẽ tập trung nguồn vốn đầu tư khôi phục 14 làng nghề truyền thống ở 3 huyện miền núi và 7 huyện, thành phố đồng bằng, trung du tại Quảng Nam.

Năm 2013, giá trị sản xuất được tạo ra từ các doanh nghiệp công nghiệp trong các cụm công nghiệp đạt 6.976 tỷ đồng, chiếm 39,5%/tổng giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu khoảng 80 triệu USD, chiếm 13,47%/tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

T.D