Tây Giang được chọn 2 sản phẩm rượu trong chương trình OCOP

Đ.H |

Thực hiện Quyết định 1599 của UBND tỉnh ngày 22.5.2018 phê duyệt phương án “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là chương trình OCOP)  giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, huyệnTây Giang có hai sản phẩm được chọn, đó là rượu ba kích và rượu đẳng sâm của hai cơ sở sản xuất rượu Chính Châu và Đức Huy (xã A Tiêng). Ngoài ra, Tây Giang còn có dự án khởi nghiệp thuộc chương trình OCOP là dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp với bảo tồn văn hóa trên địa bàn Tây Giang.

Được biết, OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Đ.H