Tháng 9.2014 hợp long cầu Cửa Đại

CÔNG TÚ |

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh thống nhất tiến độ hợp long cầu Cửa Đại vào tháng 9.2014,  thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2014 và đến tháng 3.2015 đưa công trình vào sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công đảm bảo theo đúng kế hoạch; giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (chủ đầu tư) rà soát, tổng hợp lại nguồn vốn đã bố trí, vốn đã giải ngân và nhu cầu vốn của địa phương cần bố trí để thanh toán, quyết toán dự án cầu Cửa Đại trong các năm 2014, 2015 và 2016. Trên cơ sở đó tìm nguồn và lập kế hoạch bố trí vốn, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Thường trực UBND tỉnh xem xét quyết định.

CÔNG TÚ