Thăng Bình có 21 hợp tác xã nông nghiệp

GIANG BIÊN |

Sáng qua 13.11, UBND xã Bình Phục (huyện Thăng Bình) tổ chức thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Phục, gồm 39 thành viên; tổng số vốn huy động ban đầu 300 triệu đồng; ngành nghề hoạt động chính: thủy lợi nội đồng; dịch vụ làm đất; thu hoạch lúa; vật tư nông nghiệp; thu phí chợ; xây dựng dân dụng. Hợp tác xã được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, bình đẳng cùng có lợi; tự giác góp vốn xây dựng; tự chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất - tiêu thụ và hiệu quả kinh tế; kinh doanh đúng pháp luật; đảm bảo lợi ích chính đáng của hợp tác xã và các thành viên. Như vậy đến nay, trên địa bàn huyện Thăng Bình đã thành lập 21 hợp tác xã nông nghiệp.

GIANG BIÊN