Thành lập Hội đồng Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

PHÚC LÂM |

Hôm qua 7.11, UBND tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hội đồng do ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường làm chủ tịch; ông Phạm Bê - Chi cục phó phụ trách Chi cục Quản lý đất đai tỉnh làm ủy viên thường trực và 12 ủy viên.

Hội đồng Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh được giao nhiệm vụ thẩm định toàn bộ các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Chủ tịch hội đồng có nhiệm vụ phối hợp với UBND cấp huyện lập kế hoạch thẩm định, phân công ủy viên và gửi kết quả thẩm định đến UBND cấp huyện để hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xét duyệt. Các ủy viên của hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quản lý của ngành, đơn vị mình và góp ý bằng văn bản gửi ủy viên thường trực để tổng hợp hoặc góp ý trực tiếp tại cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng thẩm định triệu tập; trường hợp cần thiết tham gia kiểm tra thực tế nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

PHÚC LÂM