Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Quỹ Bảo lãnh tín dụng). Quỹ Bảo lãnh tín dụng là một tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; thực hiện chức năng bảo lãnh tín dụng cho các đối tượng theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng.

Vốn điều lệ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tại thời điểm thành lập là 30 tỷ đồng và do ngân sách nhà nước tỉnh cấp. Trong quá trình hoạt động, Quỹ Bảo lãnh tín dụng được điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ. Quỹ Bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

BẢO NGUYÊN