Thành lập tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu

BẢO NGUYÊN |

Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu vừa được UBND tỉnh quyết định thành lập và giao ông Phạm Tấn Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư làm tổ trưởng; ông Đinh Châu Hiếu Toàn - Trưởng phòng Thẩm định dự án (Sở Kế hoạch & đầu tư) làm Tổ phó thường trực và 7 thành viên.

Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án do UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư. Đồng thời, tổ còn tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động đấu thầu; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được giao…

BẢO NGUYÊN