Thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai

T.LỘ |

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Trung tâm có chức năng giúp Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý nhà nước, triển khai theo quy định về khai thác tài nguyên, khoáng sản, duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ môi trường các khu công nghiệp và các khu đô thị; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quản lý quỹ đất thuộc các khu công nghiệp, các khu đô thị…

T.LỘ