Thu hồi 1.380 giấy chứng nhận kinh doanh

T.D |

Tin từ Sở KH&ĐT, từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng 20% so cùng kỳ năm 2012 với 606 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thực hoạt động khoảng 4.466 doanh nghiệp. Ngoài ra, đã cấp phép 5 giấy chứng nhận FDI (37,5 triệu USD) và 52 giấy chứng nhận đầu tư nội địa (5.240 tỷ đồng). Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, thiết bị công nghệ lạc hậu, chất lượng và hiệu quả kinh doanh thấp, trình độ năng lực và kinh nghiệm quản lý của một bộ phận lãnh đạo doanh nghiệp hạn chế, nên đã khá nhiều doanh nghiệp không thể cạnh tranh nổi, làm ăn thua lỗ, buộc phải ngừng hoạt động, thậm chí giải thể và phá sản. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, đã có 210 doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh hoặc giải thể và 1.380 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

T.D