Thực hiện đúng trình tự việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quy định chi tiết trình tự chấm dứt hoạt động dự án đầu tư; chấm dứt hiệu lực thi hành hoặc thu hồi các văn bản có liên quan đến dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Về nguyên tắc, việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan. Công tác chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự.

Theo quy định của UBND tỉnh, dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp: nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư cũng bị dừng hoạt động trong các trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp: để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật Di sản văn hóa; để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường; để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động; theo quyết định, bản án của tòa án, trọng tài; nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm, nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động.

Ngoài ra, nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư; dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư; sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tiến độ đã cam kết tại Bản cam kết thực hiện dự án hoặc theo các văn bản có liên quan đến dự án đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định; theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài thì dự án đầu tư cũng bị chấm dứt hoạt động.

Quy chế này cũng quy định cụ thể thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Các khu công nghiệp Quảng Nam, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp chịu trách nhiệm thường xuyên phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương liên quan theo dõi tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình để kịp thời báo cáo, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét giải quyết tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn hoặc chỉ đạo xử lý theo quy định.

BẢO NGUYÊN