Tiếp tục cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan

T.D |

Cục Hải quan Quảng Nam cho biết, trọng tâm của cải cách hành chính, cải tiến các quy trình thủ tục, hiện đại hóa hải quan những ngày tới sẽ là việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS. Cục Hải quan đã gửi thư mời tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia lớp tập huấn này vào ngày 30&31.10.2013. Sau đó sẽ chạy thử hệ thống này trong vòng 3 tháng (từ ngày 15.11.2013 đến 15.2.2014) và sẽ áp dụng chính thức từ tháng 4.2014 trên địa bàn cho các doanh nghiệp. Cùng với ứng dụng công nghệ này, việc áp dụng chữ ký số cho toàn thể doanh nghiệp sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1.11.2013.

T.D