Tiếp tục đưa đồng vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng

T.D |

Ngày 27.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 với sự tham dự của các địa phương, hệ thống Ngân hàng Chính sách - xã hội ở các đầu cầu trực tiếp.

Theo thống kê, đến ngày 31.7.2017, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - xã hội Quảng Nam đạt 3.817 tỷ đồng, tăng 3.611 tỷ đồng (tăng 18,5 lần) so với ngày thành lập. Trong đó nguồn huy động 331 tỷ đồng (chiếm 9%), vốn ủy thác của ngân sách địa phương là 135 tỷ đồng (chiếm 3,5%). Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm 23%. Hiện có gần 143 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ (chiếm 35% tổng số hộ toàn tỉnh), dư nợ bình quân đạt 26,7 triệu đồng/hộ. Trong 15 năm qua, chi nhánh đã giải ngân hơn 9.300 tỷ đồng với hơn 627 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn thông qua 17 chương trình tín dụng khác nhau. Số vốn này đã góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 2,5 - 3%. Chất lượng tín dụng cũng được nâng cao khi tổng nợ xấu chỉ khoảng 4 tỷ đồng, chiếm 0,1%/tổng dư nợ (nợ quá hạn chỉ chiếm 0,05%/tổng dư nợ).   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cho rằng, tín dụng chính sách là giải pháp, công cụ để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững trên tiến trình phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam. Ngân hàng Chính sách - xã hội cần huy động mọi nguồn lực để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn. Hướng đầu tư tín dụng vào miền núi, khu vực nông thôn, vùng nghèo, vùng khó khăn..., đưa đồng vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả, thực hiện thông tin tuyên truyền để mọi người dân nắm bắt các chế độ chính sách tín dụng của Nhà nước...

T.D