Tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm

T.D |

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 6 tháng cuối năm 2017.

Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, sắp xếp lại nhiệm vụ chi đã được giao, tăng cường quản lý chi tiêu chặt chẽ, hiệu quả để tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2017 (không bao gồm các khoản: chi tiền lương, phụ cấp theo lương, chi cho con người theo chế độ, chi đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kinh phí mua sắm, sửa chữa đã thực hiện đến 30.6.2017 và khoản tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương đã giao dự toán đầu năm).

T.D