Tiết kiệm từ dân cư chiếm 82% tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng

T.D |

Tin từ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam, lãi suất huy động và cho vay trong vòng 3 tháng qua của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã giảm 0,2 - 1,2% so với cuối năm 2014. Lãi suất huy động không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,3 - 1%/năm, dưới 6 tháng khoảng 4 - 4,3%/năm, từ 6 tháng đến dưới 12 tháng ở mức 5,3 - 6% năm, từ 12 tháng trở lên 5,8 - 6,6% năm. Lãi suất huy động USD phổ biến ở mức 0,1 - 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 0,75%/năm đối với tiền gửi của dân cư. Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 3 khoảng gần 21.700 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm đa số là tiền gửi tiết kiệm từ khu vực dân cư với 82%. Hiện tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên 27.500 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Tổng nợ xấu trên địa bàn tỉnh hơn 259 tỷ đồng, chiếm 0,96% trên tổng dư nợ, giảm gần 69% so với cùng kỳ.

T.D