Tiêu chí hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình

P.L |

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về tiêu chí hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015. Theo đó, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên chuẩn cận nghèo hiện hành đến dưới 900 nghìn đồng/người/tháng.

Những đối tượng được công nhận có mức sống trung bình trên cơ sở kết quả rà soát, thẩm định của các địa phương từ năm 2014 sẽ được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật bảo hiểm y tế.

P.L