Tiêu chí xét chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ được sử dụng "con dấu xác thực"

NGUYÊN BẢO |

Nhằm xác thực nguồn gốc của sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) được sản xuất tại Quảng Nam và giúp du khách chọn đúng sản phẩm TCMN sản xuất tại địa phương Quảng Nam, UBND tỉnh đã xây dựng “con dấu xác thực”. UBND tỉnh giao Hiệp hội TCMN Quảng Nam sở hữu và quản lý (dưới sự giám sát của Sở Công Thương) con dấu chứng minh nguồn gốc sản phẩm TCMN sản xuất tại Quảng Nam.

“Con dấu xác thực” được sử dụng cho các loại sản phẩm TCMN sản xuất tại Quảng Nam, phải đáp ứng các tiêu chí. Cụ thể, về lao động: có ít nhất 50% chi phí lao động bằng thủ công; tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh tổ chức sản xuất tại Quảng Nam và có ít nhất 50% lao động là công dân Quảng Nam. Về nguyên liệu: có ít nhất 50% chi phí cho mua nguyên liệu sản xuất được thanh toán cho tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đang tổ chức sản xuất tại Quảng Nam; nguyên liệu được phép lưu hành trên thị trường hoặc có nguồn gốc xuất xứ; sản phẩm TCMN có nguồn gốc từ nông sản, sản xuất tại Quảng Nam được ưu tiên trong quá trình xét chọn… UBND tỉnh cũng ban hành quy chế quản lý và sử dụng “con dấu xác thực” chứng minh nguồn gốc sản phẩm TCMN sản xuất tại Quảng Nam.

NGUYÊN BẢO