Tổ chức gần 200 lớp tập huấn khuyến nông

PHÚC LÂM |

Quảng Nam là một trong 5 tỉnh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia thực hiện dự án Khoa học và công nghệ (KHCN) nông nghiệp theo Hiệp định tín dụng giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) từ năm 2007.

Từ khi thực hiện dự án đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức gần 200 lớp tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng khuyến nông, kết quả KHCN, tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, về quản lý và quản trị kinh doanh trong nông nghiệp cho cán bộ khuyến nông các cấp; mở 150 lớp khuyến nông viên cơ sở và 26 lớp tập huấn cho các nhà cung cấp dịch vụ khuyến nông. Đồng thời triển khai thực hiện 7 mô hình thực nghiệm đồng ruộng, 90 mô hình trình diễn khuyến nông với sự tham gia của nhiều nhà cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Tính đến nay, tổng vốn đầu tư của dự án hơn 24,5 tỷ đồng; trong đó vốn vay từ ADB hơn 17,7 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách sự nghiệp KHCN tỉnh là 6,796 tỷ đồng.

PHÚC LÂM