Tổng lực cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

T.D |

UBND tỉnh đã quyết định ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Theo kế hoạch này, các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương sẽ tiến hành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh, giảm mức thu phí, bãi bỏ một số phí không cần thiết. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát thủ tục hành chính. Rà soát pháp luật về đầu tư, kinh doanh, sàng lọc những điểm bất hợp lý, gây ra chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất hướng xử lý. Các văn bản ban hành cần có đánh giá tác động chi phí, nhất là chi phí không chính thức, gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan soạn thảo. Tăng cường tiếp xúc, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành pháp luật. Nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trong việc phản biện chính sách, tham vấn xây dựng thể chế và hoàn thiện môi trường kinh doanh. Công khai 100% thủ tục liên quan đăng ký doanh nghiệp - đăng ký đầu tư, quy hoạch của tỉnh và địa phương trên trang thông tin điện tử. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết thủ tục, hồ sơ cho doanh nghiệp, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND huyện, thị, thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp, chính sách, cơ chế. Kế hoạch này gắn liền với việc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, phát huy những thành quả, tăng cường tham vấn doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý phản ảnh của doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật. Tất cả cơ quan truyền thông đại chúng vào cuộc thực hiện các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch này. Mục tiêu quan trọng là hướng đến việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ luật pháp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

T.D