Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng hơn 21%

BẢO NGUYÊN |

Năm 2013, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 26 nghìn tỷ đồng, tăng 21,24% so với năm 2012. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá bình quân trong năm là 6,16%, thì tổng mức giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 15,08%. Nhìn chung các khu vực kinh tế đều có tốc độ tăng trưởng khá, hầu hết các ngành đều tăng cao. Cụ thể, ngành thương nghiệp hơn 16,7 tỷ đồng, tăng hơn 17%; ngành lưu trú và ăn uống khoảng 7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 30%; ngành dịch vụ gần 2 tỷ đồng, tăng gần 21%. Riêng trong tháng 12, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 2.650 tỷ đồng, tăng 3,13% so với tháng 11.

BẢO NGUYÊN