Triển khai phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"

B.LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Kế hoạch đặt mục tiêu, phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có khoảng 8 nghìn doanh nghiệp (DN) hoạt động và nhiều DN có khả năng tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thi đua nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng và thực thi cơ chế chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả hỗ trợ DN phát triển; thi đua áp dụng phương thức quản lý hiện đại, tạo dựng môi trường thuận lợi, đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của các DN; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính; thi đua hỗ trợ DN phát triển. Đối với DN, phải thi đua đổi mới quản lý, quản trị DN, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của DN; cải tiến khoa học kỹ thuật; xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm; bảo đảm an toàn lao động; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; tập trung nguồn lực, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...

UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua thiết thực, lấy sự hài lòng của người dân và DN là thước đo hiệu quả hoạt động. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các DN và cộng đồng doanh nhân trong tỉnh; phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy DN khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

B.LÂM