Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư quá thấp

T.P |

Tin từ Sở KH&ĐT, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2017 mới chỉ giải ngân hơn 3.536,7/5.555,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 64%. Hiện có hơn 2.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 chưa giải ngân, bao gồm cả vốn chưa phân bổ, vốn cấp giải phóng mặt bằng các dự án vùng đông nam, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn nước ngoài, vốn trái phiếu chính phủ. Ngoài ra, ngay đến kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài cũng vẫn mới chỉ đạt 77% kế hoạch (175,3/229 tỷ đồng), thậm chí vốn trái phiếu chính phủ (năm 2016 kéo dài) cũng đạt tỷ lệ quá thấp khi mới giải ngân 22,5/69,76 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32%. Theo Sở KH&ĐT, khó có khả năng tiếp tục giải ngân hết vốn khi kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân chủ yếu là các dự án đã quyết toán còn dư vốn và các dự án thừa nhu cầu vốn.

T.P