UBND tỉnh chỉ thị về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

PHƯỚC TRẦN |

UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.

Theo chỉ thị của UBND tỉnh, công tác kiểm kê diện tích đất đai được tiến hành trên địa bàn tỉnh, trong phạm vi ranh giới hành chính các cấp. Loại đất kiểm kê bao gồm các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013; trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm kê tình hình sử dụng đất trồng lúa; đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế. Đối tượng kiểm kê đất bao gồm đối tượng đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013; đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013; trong đó chú trọng kiểm kê đối với các tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị quốc phòng, an ninh đang sử dụng đất nông - lâm nghiệp; các tổ chức kinh tế sử dụng đất được nhà nước giao không thu tiền mà chưa chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được tiến hành thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh theo đơn vị hành chính. Thời hạn hoàn thành việc kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai được quy định như sau: cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả chính thức về cấp huyện trước ngày 1.6.2015; cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả chính thức về cấp tỉnh trước ngày 15.7.2015; cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả chính thức về Bộ Tài nguyên và môi trường  trước ngày 1.9.2015.

PHƯỚC TRẦN