Ứng tiền để xử lý "điểm đen" trên quốc lộ

CÔNG TÚ |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND về việc tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình xử lý “điểm đen” trên quốc lộ 1.

Theo ông Phạm A - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, “điểm đen” cần xử lý thuộc lý trình km957+511, nằm ở đường dẫn phía bắc cầu Bà Rén mới, nối liền 2 huyện Duy Xuyên và Quế Sơn. Cũng theo quyết định trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, thực hiện thanh quyết toán và lập thủ tục hoàn trả kinh phí tạm ứng cho ngân sách tỉnh khi có nguồn bố trí theo quy định. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm làm việc với Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đề nghị bố trí kế hoạch vốn năm 2017 để hoàn trả nguồn vốn đã tạm ứng cho ngân sách của Quảng Nam. Được biết, công trình nêu trên do Cục Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư và đang triển khai thi công đường gom.

CÔNG TÚ