Viện trợ phát triển vùng huyện Bắc Trà My và Đông Giang

NGUYÊN BẢO |

Ngày 27.11, UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển vùng huyện Bắc Trà My năm 2015 do Tổ chức Tầm nhìn thế giới viện trợ với tổng vốn gần 375 nghìn USD. Chương trình được triển khai tại các xã Trà Đốc, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Giang, Trà Nú, Trà Kót, Trà Sơn, Trà Ka và thị trấn Trà My nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em nghèo và hướng đến các mục tiêu an sinh trẻ bền vững năm 2015.

Cùng ngày, Chương trình phát triển vùng huyện Đông Giang năm 2015 do Tổ chức Tầm nhìn thế giới viện trợ cũng được UBND tỉnh phê duyệt. Chương trình được triển khai tại 5 xã Sông Kôn, xã Tư, Jơ Ngây, ATing và Arooih với tổng nguồn vốn 182,7 nghìn USD.

NGUYÊN BẢO