Vinaconex 25 phấn đấu đạt sản lượng 1.100 tỷ đồng trong năm 2015

XUÂN LAN |

Trong năm 2014 mặc dầu gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng Công ty CP Vinaconex 25 vẫn nỗ lực hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch như: Tổng giá trị sản lượng đạt hơn 1.060 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, tăng 17% so cùng kỳ năm 2013. Tổng doanh thu đạt 930 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng 12%. Lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, tăng 16%; chia cổ tức 20%, nộp ngân sách 37 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 2.000 lao động với thu nhập bình quân 6,7 triệu đồng/người/tháng. Ông Trịnh Văn Thật, Tổng Giám đốc Vinaconex 25 cho biết, năm 2015 công ty phấn đấu đạt tổng giá trị sản lượng 1.100 tỷ đồng, nộp ngân sách 38 tỷ đồng và bình quân thu nhập người lao động đạt trên 6,8 triệu đồng/tháng.

XUÂN LAN