Xây dựng chợ Bắc Trà My

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - UBND tỉnh đã thống nhất thỏa thuận địa điểm cho UBND huyện Bắc Trà My nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng chợ Bắc Trà My tại tổ Đồng Trường, huyện Bắc Trà My trên quy mô diện tích 1,65ha.

UBND yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân về chủ trương chuyển đổi vị trí xây dựng chợ trước khi triển khai các thủ tục đất đai theo quy định. Tổ chức cắm mốc, bàn giao mốc ranh giới khu đất ra ngoài thực địa; công bố địa điểm lập dự án xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, theo dõi thực hiện. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng trình tự thủ tục quy định hiện hành và hướng dẫn của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trong đó, lưu ý tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, ban ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan về nội dung thiết kế trong quá trình lập dự án. Nội dung thiết kế đảm bảo tuân thủ theo Tiêu chuẩn TCVN 9211: 2012 - Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan; đảm bảo yêu cầu đầu tư xây dựng công trình đã được xác định tại Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

NGUYÊN BẢO